Cờ vua: VAI TRÒ CỦA TỐT TRONG CỜ TÀN

Trong cờ tàn, vai trò của tốt tăng lên đáng kể. Vì ở giai đoạn này, mục tiêu cơ bản là tạo tốt thông và phong cấp. Xin được bắt đầu từ ví dụ sau: 

Ortueta – Xansh, Madrid, 1934.

Click image for larger version

Name: ádasff.jpg
Views: 0
Size: 16.8 KB
ID: 302

Đen đi trước

1...Xd2! 2.Ma4 Xb2!! 3.Mb2 c3. 
Bây giờ sau khi [4.Mc4 c2 –+; 4.Md3 c4+ 5.Xb6 cd3 –+]. Song trắng đã có 1 nước phản đòn lợi hại 4.Xb6!. 
Có cảm tưởng như Đen “mắc bẫy” vì sau khi [4...ab6 5.Md3 c4 6.Mc1 +-].Nhưng nước trả lời của Đen thật là “khủng khiếp” 4...c4 5.Xb4 a5 !!. 
Một thế cờ không thể tưởng tưởng nổi, một bên có cả Xe và Mã phải chịu khuất phục trước ba chú lính Tốt bé nhỏ. Dù những chú Tốt này chồng và rời rạc. Và 6.Ma4 ab4 –+
Trắng xin thua !Pantrenco – Lputian, 1982


Click image for larger version

Name: 2.jpg
Views: 0
Size: 17.0 KB
ID: 303

Trắng đi trước

Bên Đen có vẻ khá an toàn với thế trận phòng thủ khi con đường xuống bắt Tốt h7 của Vua Trắng đã bị chặn. Bên cánh Hậu, dường như không có điều gì xảy ra. Nhưng…
1.Mc5+! Tc5 2.Vh6 Ve6 3.Vxh7 Vf7 4.g5 fg5 5.hg5. 
Với giá phải trả là một quân Mã, Trắng lại tạo được hai Tốt thông vô cùng nguy hiểm. Cộng thêm mối đe dọa thường trực “Tb6” – Đen đã rơi vào thế khó. 
5...Te7 6.g6+ Vf8 
Nếu [6...Vf6 7.Tb6 Tf8 8.Ta7 Mc7 9.Tc5 Tg7 10.a7 +-] 
7.Tb6 Mf6+ 8.Vh8 Me8 9.Ta7 Tf6+ 10.Vh7 Mc7 11.Tc5+ Ve8 12.a7 +-

Đen đầu hàng !